Általános szerződési feltételek 2021.02.09.-2022.05.08.

Photon Technologies
Korlátolt Felelősségű Társaság
2021.02.09-2022.0
5.08.

Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum nyomtatóbarát letöltéséhez és megtekintéséhez kérjük kattints ide.

PHOTON TECHNOLOGIES KFT.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozzák és rögzítik a Photon Technologies Kft. (a továbbiakban: „Photon”) által üzemeltetett thephoton.hu internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) a regisztrált felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) számára elérhető, megfelelő fotós kiválasztását elősegítő megoldás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) használatának feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket.

Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a Szolgáltatás igénybevételének, melyet a Honlapon, a Szolgáltatás igénybe vétele során a Felhasználónak kifejezetten el kell fogadnia. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint a Photon Adatvédelmi Tájékoztatóját is (a továbbiakban: „Tájékoztató”). A Tájékoztató a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő. A Szolgáltatás Tájékoztatója elérhető innen: thephoton.hu/privacy

1. A Photon adatai

Cégnév: Photon Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8600 Siófok, Babits Mihály utca 83.
Adószám: 26218362-2-14
Cégjegyzékszáma a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál: 14-09-317144
Elektronikus elérhetőség: [email protected]
Szerződés nyelve: magyar
Telefonos elérhetőség: +36 30 7212763
Kapcsolattartó: Volom Anna Sára

2. ÁSZF hatálya, módosítása

A Photon bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb ÁSZF módosításról rövid felhívás formájában a Honlap kezdőoldalán tájékoztatja a Photon a Honlap Megrendelőit és Fotósait. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos, módosított ÁSZF rendelkezéseit .

3. A Szolgáltatás

3.1. A Szolgáltatás területi hatálya
A Photon Honlapja az arra alkalmas eszközzel, internet segítségével mind belföldről, mind pedig külföldről is elérhető. A Szolgáltatás igénybevételének nincs korlátja, kivéve az esetleges technikai és jogi korlátozásokat.

3.2 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei
Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) az, aki a Honlapon regisztrál és azon keresztül igénybe veszi a Szolgáltatást, adatokat ad meg és engedélyezi ezen adatok felhasználását. Fotós (a továbbiakban: „Fotós”) az, aki a fényképészeti tevékenység nyújtása céljából regisztrál a Honlapon és azon keresztül igénybe veszi a Szolgáltatást, adatokat ad meg és engedélyezi ezen adatok felhasználását. A Photon által nyújtott Szolgáltatás kizárólag a Honlapon keresztül érhető el a Megrendelők és Fotósok számára. Egy Felhasználó regisztrálhat Megrendelőként és Fotósként is.

3.3 A Szolgáltatás tárgya
A Photon egy virtuális piactér, amely lehetővé teszi a Megrendelők számára, hogy általuk meghatározott fényképészeti megrendeléseket (a továbbiakban: „Projekt”) hozzanak létre és tegyenek közzé a Photon platformon, amelyre a Photon platformon keresztül meghatározott számú Fotós jelentkezhet. A Megrendelők ezek után kiválaszthatják az igényeiknek legmegfelelőbb Fotóst a Projekt lebonyolítására.

3.4 Munkaviszony kizárása
A Photon Szolgáltatásában elérhető Fotósok a Photontól független, szerződéses viszonyban álló harmadik személyek, akik semmilyen körülmények között nem minősülnek a Photon munkavállalójának, képviselőjének, vagy tisztségviselőjének. A Fotósok a saját nevükben és hasznuk érdekében járnak el és eljárásuk nem értelmezhető a Photon képviseletének vagy nevében történő eljárásnak. A Photon sem a jelen ÁSZF-ben, sem más módon nem befolyásolja, vagy határozza meg azt, hogy a Fotósok milyen módon teljesítsék a Projekteket, így a Photon nem adhat utasítást a Fotósoknak a tevékenysége végzésének módjára vonatkozóan. Emellett a kiválasztott Fotós a Projekt teljesítését a saját maga által biztosított eszközökkel, de nem kizárólag személyesen végezheti, hiszen a Photon írásbeli engedélyével közreműködőt jogosult igénybe venni.

3.5 Kizárólagosság
A Honlapon történő regisztrációval Fotós tudomásul veszi, hogy köteles elkerülni minden olyan helyzetet, amely a Fotós és Photon üzleti érdekei között ellentétet keletkeztet vagy ilyen ellentét látszatát kelti. Fotós jelen szerződés időtartama alatt és annak megszűnését követő 2 éven belül nem folytathat olyan tevékenységet, amely érdekellentétet teremt a Photonnal. Fotós minden – akár vélelmezett – érdekellentétről köteles tájékoztatni a Photont, és annak írásos jóváhagyását kérni. Fotós az egyes helyzetekben a Photon iránymutatását kérheti. Felek különösen ilyen érdekellentétnek minősülő tevékenységnek tekintik, ha Fotós jelen szerződés alapján kapcsolatba kerül egy partnerrel, aki részére fotózási tevékenyvéget végez vagy végezne, majd jelen szerződés időtartama alatt és annak megszűnését követő 2 éven belül ugyanezen a partner részére direkt vagy – más szerződő fél közbeiktatásával – indirekt módon fotózási munkát végez. E rendelkezés megszegése kötbér fizetési kötelezettséget von maga után.

3.6 Megfelelő szakértelem és engedélyek
A Honlapon történő regisztrációval Fotós elismeri és szavatolja, hogy a Megrendelők által igényelhető fényképezési megrendelések elvégzéséhez – így a fényképek készítéséhez, azok szükségszerű retusálásához, esetleges előhívásához, valamint a videózási munkák elvégzéséhez, videók készítéséhez, azok szükségszerű utómunkálataihoz – szükséges jogszabályban meghatározott feltételekkel, valamint szakértelemmel, szakmai tapasztalattal és jogosítványokkal, engedélyekkel rendelkezik.

4. A Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejötte és igénybevételének feltételei

A Honlapon 16 éven aluli személyek sem Megrendelőként, sem Fotósként nem regisztrálhatnak, a Szolgáltatást nem vehetik igénybe. A Honlapon történő regisztrációval a Megrendelők és a Fotósok elismerik és szavatolják, hogy a regisztráció időpontjában már elmúltak 16 évesek.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével, a Honlapon megjelölt igények megadásával, illetve a jelen ÁSZF valamint ezzel egyidejűleg a Tájékoztató elfogadásával írásbeli szerződést köt a Photonnal. A létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre és magatartási kódexre nem utal. A szerződés tárgya a Megrendelők által nyilvánossá tett Projektek alapján a megfelelő Fotósok részére jelentkezési lehetőség biztosítása.

5. A Szolgáltatás folyamatos működése

A Photon minden tőle telhetőt elkövet a Honlap és a Honlapon igénybe vehető Szolgáltatás folyamatos elérhetősége érdekében, azonban az internet természetéből adódóan nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Photon nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Photontól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak.

A Photon minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Honlap látogatásának és használatának, biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban ennek ellenére is előállhatnak olyan technikai hibák, amelyek lehetőségének tudomásulvételét a Honlap Felhasználói részéről vélelmezi a Photon. A Photon jogosult bármikor korlátozni, vagy ideiglenesen szüneteltetni a Honlap elérhetőségét és a Szolgáltatás nyújtását, ha ez a Honlap biztonsága, karbantartása és megfelelő működése érdekében szükséges. A Photon bármikor módosíthatja vagy fejlesztheti a Honlapot és a Szolgáltatást, továbbá bővítheti a nyújtott szolgáltatások körét is.

6. Regisztráció

6.1 Fiók létrehozása
Ahhoz, hogy a Honlapon a Felhasználók a Szolgáltatást igénybe tudják venni és ennek során Megrendelőként Projektet tudjanak létrehozni vagy Fotósként Projektekre tudjanak jelentkezni, egy regisztrációs eljárás során egy fiókot (a továbbiakban: „Fiók”) szükséges létrehozni. Amennyiben egy természetes személy egy jogi személy nevében hoz létre Megrendelői fiókot, úgy a regisztrációval szavatolja azt, hogy jogosult a jogi személy képviseletére és nevében való nyilatkozattételre.

A Megrendelők és a Fotósok felelősek a regisztráció során megadott adatok helyességéért, pontosságáért és valódiságáért. A regisztráció során megadott adatokban bekövetkezett bármely változás átvezetése a Fiókban a Felhasználó felelőssége.

6.1.1 Megrendelőként történő regisztráció
A Megrendelőként történő regisztráció a Megrendelő nevének, email címének, telefonszámának és jelszavának, megadásával történik. A regisztrációt követően a Megrendelő megadja a számlázási adatait, továbbá egy rövid bemutatkozó szöveget és egy profilképet tölt fel magáról. Ezek az adatok mind a regisztráció során, mind a regisztrációt követően módosíthatók a Megrendelő által. A Megrendelő bármikor dönthet úgy, hogy törli Fiókját. Amennyiben törölni kívánja a Fiókját, úgy a Megrendelő a törlési igényét a [email protected] e-mail címen jelezheti a Photonnak.

6.1.2 Fotósként történő regisztráció
A Fotósként történő regisztráció egy két lépésből álló folyamat, melynek első lépése a Fotós nevének, email címének, továbbá portfóliójára mutató linkjének megadása, a vállalandó munkák típusának megjelölése és a kiválasztott típushoz szükséges portfolió képek (a továbbiakban: „Portfolió Képek”) feltöltése, melyeket megjegyzéssel láthat el. Ezt követően második lépésként a Photon részéről egy három tagú szakmai zsűri (a továbbiakban: „Zsűri”) elbírálja a Fotós jelentkezését az általa kiválasztott munkatípushoz feltöltött Portfolió Képek alapján. Amennyiben a Zsűri a kiválasztott munkatípusokat jóváhagyja, következő lépésként egy személyes interjúra kerül sor a Photon Zsűrijével A Fotós a sikeres regisztrációt követően azokra a típusú Projektekre tud jelentkezni, amelyek vonatkozásában a Zsűri jóváhagyta a regisztrációt. A regisztrációt követően a Fotós egy rövid bemutatkozó szöveget és egy profilképet tölthet fel magáról Fiókjában. A megadott adatok többsége mind a regisztráció során, mind a regisztrációt követően módosítható a Fotós által. A Fotós bármikor dönthet úgy, hogy törli Fiókját. Amennyiben törölni kívánja a Fiókját, úgy a Fotós a törlési igényét a [email protected] e-mail címen jelezheti a Photonnak.

Fotósként tilos egynél több Fiók regisztrálása, kivéve abban az esetben, amennyiben ezt a Photon kifejezetten jóváhagyta. Tilos a Fotós Fiók bármely módon harmadik személyre történő átruházása vagy egyéb módon történő átengedése, megosztása.

6.2 A Fiók bizalmassága és biztonsága
A Felhasználók felelőssége a Fiók bizalmasságának és biztonságának biztosítása. A Felhasználók felelősek a belépési adatok harmadik személyek számára történő nyilvánosságra hozataláért. A Felhasználók kötelesek haladéktalanul értesíteni a Photont, amennyiben bármilyen gyanú felmerül a belépési adataik elvesztését, ellopását vagy más módon történő veszélyeztetését illetően, vagy a Fiókkal kapcsolatos bármely vélt vagy valós jogosulatlan hozzáférés esetén. A Felhasználók felelősek a Fiók használatért és a Fiókon keresztül tett bármely nyilatkozatért.

7. Projekt létrehozása

A Megrendelő a Honlapon a Fiókjába bejelentkezve tudja létrehozni az igényeinek megfelelő Projektet. Ennek során a Megrendelő megadja a fotózás típusát és annak időtartamát, majd választhat a Szolgáltatás által felkínált három csomagajánlat közül. Ezt követően megadja a Projekt időpontját, helyszínét és részletes leírását. A Projekt elnevezését követően a Megrendelőnek lehetősége van azt véglegesíteni és nyilvánossá tenni, vagy visszalépni és megváltoztatni. A Projekt során a Megrendelőnek lehetősége van egy linkre kattintva a Photonnal közvetlen kapcsolatba lépni. A Megrendelő által véglegesített és nyilvánossá tett Projektről valamennyi Fotós értesítést kap, akinek az adott típusú Projektre történő jelentkezését a Zsűri jóváhagyta. A Megrendelő által véglegesített és nyilvánossá tett Projektre 3 (három) Fotós jelentkezhet. A három Fotós kijelölése időrendi sorrendben történik, vagyis kizárólag a három leggyorsabb Fotós léphet kapcsolatba a Megrendelővel. A Fotósok jelentkezését követően a Megrendelő megtekintheti az adott Projektre jelentkezett három leggyorsabb Fotós profilját, így a Megrendelőnek lehetősége nyílik kiválasztani a neki legmegfelelőbb Fotóst. A Megrendelő az általa kiválasztott Fotóst a „kiválaszt” gombra történő klikkeléssel tudja lefoglalni (továbbiakban: „Lefoglalás”).

A Projekt visszavonása és lemondása
A Megrendelő felelős a Projektben bekövetkezett bármely módosításért.

A Megrendelő a Projekt kezdetéig bármikor jogosult visszavonni (a továbbiakban: „Visszavonás”) az általa kiválasztott és nyilvánossá tett Projektet. A Megrendelő felelőssége és kötelessége, hogy a lehető leghamarabb Visszavonásra kerüljön a visszavonni kívánt Projekt. Amennyiben a Megrendelő a Projekt kezdő időpontját megelőző 36., azaz harminchatodik óráig visszavonja a Projektet, úgy a Megrendelő köteles a Projekttel kapcsolatban, a Megrendelő által kiválasztott csomag ellenértékének, vagy az egyedi ajánlatban meghatározott ellenérték (a továbbiakban: „Díj”) 20%-nak, azaz húsz százalékának megfelelő bánatpénzt megfizetni a Photonnak. Amennyiben a Visszavonás a Projekt kezdő időpontját megelőző 36., azaz harminchatodik órán belül történik, úgy a Megrendelő köteles a Díj 20%-nak, azaz húsz százalékának megfelelő bánatpénzt a Photonnak és a Díj 30%-nak, azaz harminc százalékának megfelelő bánatpénzt a Fotósnak megfizetni. A bánatpénz megfizetése oly módon történik, hogy a jelen ÁSZF 10. pontjában meghatározott módon megfizetett és zárolt Díj meghatározott hányada a Projekt lemondásakor a Photonnak automatikusan átutalásra kerül, míg a Fotósnak automatikusan hozzáférhetővé válik.

A Fotós a Projektre történő kiválasztását követően nem jogosult azt lemondani, kivéve, ha a Megrendelő megváltoztatja a Projekt lényeges körülményeit (például fotózás típusa, helyszíne, időpontja) vagy elkerülhetetlen kimentő körülmények fennállása esetén.

Amennyiben a Megrendelő által kiválasztott Fotós nem jelenik meg (a továbbiakban: „Mulasztás”) a Projekt leírásában megjelölt helyszínen és időpontban, úgy a Megrendelő kérésére a Photon ésszerű határidőn belül gondoskodik a Fotós helyettesítéséről. A Mulasztó Fotóssal szemben a Photon minden esetben kötbért érvényesít, valamint a Mulasztás körülményeire tekintettel jogosult a Fotós Fiókját szüneteltetni vagy törölni és a Fotóst a Szolgáltatás használatából kizárni. A Fotós felelős a Mulasztással okozott mindennemű kárért, tekintet nélkül annak összegére.

8. A Projekt zárás

A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha mind a Fotós, mind a Megrendelő, a Projekt teljesítését követően, értesítette a Photont a Projekt szerződésszerű teljesítéséről. A Projekt akkor minősül teljesítettnek, ha a Projekt alapján elkészítendő fényképeket – a Projektben meghatározottak szerint – elektronikus és/vagy fizikai formában a Fotós a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta és erről tájékoztatta a Photont (a továbbiakban: „Teljesítés”).

A Fotós köteles haladéktalanul tájékoztatni a Photont a Projekt alapján elkészítendő fényképek Megrendelő részére történő elektronikus és/vagy fizikai rendelkezésre bocsátásáról.

A Megrendelő a Teljesítést követő 5, azaz öt napon belül értesíti a Photont a Projekt szerződésszerű teljesítéséről. Amennyiben a Megrendelő a Teljesítést követő 5, azaz öt napon belül nem értesíti a Photont a Projekt szerződésszerű teljesítéséről, úgy a Photon minden további értesítés, felhívás vagy figyelmeztetés nélkül szerződésszerűnek tekinti a Teljesítést.

Amennyiben a Megrendelő a Photonnál és/vagy a Fotósnál a Teljesítést követő 5, azaz öt napon belül kifogást emel, úgy a Fotós köteles a Teljesítéssel kapcsolatos kifogásokat haladéktalanul orvosolni. A kifogások orvoslását követő ismételt Teljesítésről a Megrendelő a jelen pontban foglaltaknak megfelelően köteles értesíteni a Photont. A Megrendelő által a Photonnak / a Fotósnak jelzett kifogás haladéktalanul továbbítandó a Fotós / Photon részére.

A Projekt akkor tekinthető szerződésszerűen teljesítettnek, ha (i) a Megrendelő a Teljesítést követő 5, azaz öt napon belül a Photont a szerződésszerű teljesítésről értesíti vagy nem értesíti a Photont, (ii) illetve ha az értesítésre nyitva álló határidőn belül a Teljesítéssel kapcsolatos kifogást emel, úgy a Teljesítés akkor válik szerződésszerűvé, ha a Megrendelő ennek tényéről a Photont az ismételt Teljesítéstől számított 5, azaz öt napon belül értesíti, vagy az értesítést elmulasztja és e határidőn belül további kifogást sem emel (a továbbiakban: „Szerződésszerű Teljesítést”).

9. A Szolgáltatás kifizetése és a számlázás

A Megrendelő a Projekt Díját a Fotós Lefoglalását követően haladéktalanul köteles a Fotós által megjelölt, a Barion Payment Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01-10-048552; a továbbiakban: „Barion”) meglévő fiókjára átutalni, ahol a Díj a Projekt esetleges lemondásáig, illetve a Szerződésszerű Teljesítésig zároltan kerül nyilvántartásra.

Mit jelent a BARION™?
A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Fizess kényelmesen bankkártyával
A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

barion card payment requirment
Fizetéshez használhatod:

Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
Visa vagy Electron bankkártyádat
Amex bankkártyádat
Fizess kényelmesen bankkártya nélkül
Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid, üzletfeleid tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

Ingyenes
A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad. Nincs havi díj sem.

Kövesd vásárlásaidat
A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél. Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

Első a biztonság
A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

A Barion Általános Szerződési Feltételei az alábbi linken érhetőek el: barion_altalanos_szerzodesi_feltetelek_20180705.pdf A Megrendelő és a Fotós tudomásul veszik, hogy a Barion Általános Szerződési Feltételei a Photon közreműködése nélkül kerülnek meghatározásra, azok kialakítására a Photonnak semmilyen ráhatása nincsen.

A Projekt esetleges lemondása esetén a zárolt számlán nyilvántartott Díj – a jelen ÁSZF 8. pontjában, a lemondás időpontjától függően meghatározott bánatpénz levonását követően – visszautalásra kerül a Megrendelő azon bankszámlájára, amelyről a Díj megfizetését teljesítette.

A Projekt Szerződésszerű Teljesítésekor a Díj zároltan történő nyilvántartása megszűnésével egyidejűleg a Fotósnak rendelkezési joga keletkezik a Díj felett, továbbá a Photon jutaléka levonásra kerül.

Photont Projektenként a Díjból jutalék illeti meg melynek számítási módja a következő. A jutalék a Díj 20%-ának egész 1000 Ft végződésre kerekített értéke 10 Ft-al csökkentve. Tehát például 192.000 Ft Díj esetén a Photont megillető jutalék: 192.000×0,2=38.400 Ft, mely kerekítve 39.000 Ft és 10 Ft-al csökkentve 38.990 Ft (körülbelül 20,3%).

A Fotós a Projekt Szerződésszerű Teljesítését követően számlát állít ki a Megrendelőnek a Projekt teljes Díjáról, melyet haladéktalanul, de legkésőbb a Szerződésszerű Teljesítést követő 5, azaz öt napon belül a Megrendelő részére elektronikus vagy postai úton eljuttat.

10. Adózás

A Fotós kizárólagosan felelős az alkalmazandó jogszabályok által előírt adminisztrációs és adózási kötelezettségek teljesítésért és ennek során bármely fizetendő adó, járulék, kamarai tagsági díj stb. megfizetésért és bejelentéséért.

11. Szerzői jogok

11.1 A Photon szerzői jogai
A Honlap teljes tartalma, így különösen a Honlapon található adatok, tájékoztatók, képek, leírások, szövegek, ábrák és a Honlap arculata, megjelenése és felépítése, az egyes funkciók kivitelezése a Photon kizárólagos tulajdonát képezi, vagy jogosultsággal rendelkezik azok felhasználására és mint olyan szerzői jogi oltalmat élveznek. A Photon előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azok felhasználása sérti a Photon szerzői jogait és jogi következményeket von maga után. A Honlapra történő hivatkozás elhelyezése más felületeken engedélyezett, amennyiben a hivatkozás a Honlap főoldalára vezet, azonban a Honlap belső oldalaira hivatkozás kizárólag a teljes oldal tartalmára történő hivatkozás esetében megengedett a Photon előzetes jóváhagyása mellett. Egyik esetben sem történhet a hivatkozás olyan formában, hogy azzal a Honlap, illetve annak valamely belső oldala vagy tartalma egy másik honlap tartalmaként tűnjön fel.

A Szolgáltatás igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Photon szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. Tilos továbbá a Honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Megrendelői vagy Fotós Fiók tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

11.2 Portfolió Képek
A Fotós a regisztráció befejezésével a Portfolió Képek vonatkozásában ingyenes, területi és időbeli korlátok nélküli, nem kizárólagos, átruházható, a képek átdolgozására is kiterjedő felhasználási engedélyt ad a Photon részére. A Photon a Portfolió Képeket a Fotós regisztrációjának elbírálása, valamint a Fotós Fiókjának létrehozása során használja fel.

A Fotós a regisztrációval vállalja és szavatolja, hogy a Portfolió Képek vonatkozásában rendelkezik felhasználási engedély megadásához szükséges szerzői és vagyoni jogokkal, valamint, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználási engedély megadását akadályozza vagy korlátozza.

A Fotós felelős és helytállni köteles a Portfolió Képekhez fűződő, harmadik személyek által támasztott szerzői jogi igényekért és köteles minden, a felhasználási engedélyt érintő utólag tudomására jutott korlátozásról, akadályról a Photont írásban értesíteni, és haladéktalanul mindent megtenni a jogsértő jelleg megszüntetésére.

Tilos bármilyen jogsértő tartalom Portfolió Képként történő feltöltése a regisztráció során.

12. Felelősség

A Photon közvetítő szolgáltatóként semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatás útján létrehozott Projekttel, és a Projektek alapján létrejött szerződésekkel vagy azok elmaradásával, a Szolgáltatás hibájával vagy megszűnésével kapcsolatban.

A Photon nem felel sem az esetleges károkért, amelyek a Fotósok szolgáltatásainak igénybevételével keletkeztek, sem a Fotós által végzett tevékenység eredményeképpen létrejövő művek minőségéért vagy mennyiségéért. A Megrendelő az általa kiválasztott Fotóst a saját felelősségére veszi igénybe.

A Photon nem vállal felelősséget a Megrendelő által esetlegesen hiányosan vagy nem megfelelően megadott adatok miatt az alkalmazás által nem megfelelően megjelenített Fotósok szolgáltatásainak igénybevételéért.

Továbbá a Photon nem felel a nem szerződésszerű teljesítésért azokban esetekben, amelyek a Photon által elháríthatatlan külső okra (vis maior) vezethetők vissza.

13. A Szerződés időtartama és megszűnése

A szerződés határozatlan időre jön létre addig, amíg a Photon, vagy a Felhasználó meg nem szünteti.

Bármely Felhasználó jogosult bármikor megszüntetni a jelen ÁSZF elfogadásával létrejött jogviszonyt a regisztrált Fiókjának a Photon ügyfélszolgálatának címzett email útján. A Fiók törlésére vonatkozó igényt a Photon abban az esetben teljesíti, ha a Felhasználónak nincs folyamatban lévő lezáratlan Projektje vagy vitás ügye.

A Photon fenntartja magának a jogot, hogy bármely Felhasználóval 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül, e-mail útján megszüntesse a jelen ÁSZF elfogadásával létrejött jogviszonyt.

14. Jogvita

A Photon mindent elkövet annak érdekében, hogy a közte és a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között létrejött szerződésből eredő bármilyen nemű nézeteltérést vagy vitát a felek bíróságon kívül, tárgyalásos úton rendezzenek el. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a szerződésből eredő jogvitával kapcsolatosan a Photon székhelye és a pertárgy értéke szerint illetékes magyar rendes bíróság kizárólagosan jogosult eljárni.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Photon a Szolgáltatást képező üzleti tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj a Honlapunkon amennyiben egyetértesz a fentiekkel.

Amennyiben az ÁSZF-el kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt a [email protected] e-mail címre.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. február 9. napjától hatályosak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum nyomtatóbarát letöltéséhez és megtekintéséhez kérjük kattints ide.

Photon Technologies Kft.

Korábbi verziók:

https://thephoton.hu/terms-2018-09-15-2019-10-24/

https://thephoton.hu/terms-2019-10-24-2021-02-08/

Frissebb verziók: