PHOTON PARTNER PLUS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PHOTON TECHNOLOGIES KFT.

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozzák és rögzítik a Photon Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 40., a továbbiakban: „Photon”, „Társaság”, „Szolgáltató”) által üzemeltetett a https://thephoton.hu/ internetes honlapon (a továbbiakban: „Photon Plus Platform”) a Partner Fiókkal rendelkező B2B ügyfelek, partnerek (a továbbiakban: „Ügyfél”, „Partner”) számára elérhető, megfelelő fotós és videós szolgáltatás megrendelését elősegítő megoldás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) használatának feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket és a Szolgáltatást igénybe vevő Partner jogait és kötelezettségeit. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Photon Plus Platformon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. Jelen ÁSZF határozza meg a Szolgáltatás igénybevételének általános jogi és kereskedelmi feltételeit.

Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a Szolgáltatás igénybevételének, melyet a Photon Plus Platformon, a Szolgáltatás igénybevétele során az Ügyfélnek kifejezetten el kell fogadnia. A Partner a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint a Photon Adatvédelmi Tájékoztatóját is (a továbbiakban: „Tájékoztató”). A Tájékoztató a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő. A Szolgáltató Tájékoztatója elérhető innen: https://thephoton.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik és nem minősül írásbeli szerződésnek. Jelen ÁSZF elérhető, letölthető és nyomtatható a https://thephoton.hu/ címről.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Photon Plus Platformon keresztül történik. A Photon Plus Platform által kínált szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatásnyújtás szabályaira az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) az irányadó.

A Photon Plus Platform szolgáltatásait valamennyi, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult használni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat továbbá érvényesen és sikeresen elküldi a jelentkezését a Szolgáltatónak majd a Photon munkatársa létrehozza számára a Partner Fiókot. Tájékoztatjuk az Ügyfeleket, hogy Szolgáltató kizárólag fogyasztónak NEM minősülő Partnereknek nyújtja a Szolgáltatást, azaz a jelen ÁSZF hatálya csak a vállalkozások közötti jogviszonyra terjed ki. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott szerződési feltételekben a felek egyedileg állapodhatnak meg.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések, valamint a jelen ÁSZF értelmezése vonatkozásában a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kógens, mindenki számára kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

A jelen szabályzat 2023. június 1. napjától visszavonásig hatályos. A Photon jogosult egyoldalúan módosítani jelen ÁSZF bármely rendelkezését (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, Társasággal kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató a https://thephoton.hu/ honlapon közzéteszi, illetve a Fiókkal rendelkező Partnereket a változásról e-mailben értesíti.

1. A Photon adatai

Cégnév: Photon Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 40.

Adószám: 26218362-2-08

Cégjegyzékszáma a Győri Törvényszék Cégbíróságánál: 08-09-034570

Statisztikai számjel: 26218362-6399-113-08

Számlaszám: 10700024-70670411-51100005 (CIB Bank Zrt.), 10102086-75680100-01005007 (Budapest Bank Zrt.)

Elektronikus elérhetőség: [email protected]

Szerződés nyelve: magyar

Telefonos elérhetőség: +36 30 7212763

Kapcsolattartó, képviseli: Volom Anna Sára

Tárhely szolgáltató adatai: IBM CLOUD C/O SOFTLAYER INC. (székhely: 14001 North Dallas Parkway, Suite M100 Dallas, TX 75240, honlap: https://cloud.ibm.com/)

2. ÁSZF hatálya, módosítása

A Photon bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb ÁSZF módosításról e-mail formájában tájékoztatja a Photon a Fiókkal rendelkező Partnereit. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével az Ügyfél elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos, módosított ÁSZF rendelkezéseit.

3. A Szolgáltatás

3.1. A Szolgáltatás területi hatálya

A Photon Plus Platform az arra alkalmas eszközzel, internet segítségével mind belföldről, mind pedig külföldről is elérhető. A Szolgáltatás igénybevételének nincs korlátja, kivéve az esetleges technikai és jogi korlátozásokat.

3.2 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

A Photon Plus Partner (a továbbiakban: „Partner”, „Ügyfél”) az, aki Partner fiókkal rendelkezik és azon keresztül igénybe veszi a Szolgáltatás(oka)t, adatokat ad meg és engedélyezi ezen adatok felhasználását. A Photon Plus Partner nevében eljáró személynek minősül a Tulajdonos és a Felhasználó is. A Photon által nyújtott Szolgáltatás kizárólag a Photon Plus Platformon keresztül érhető el a Partner számára. A Szolgáltatás igénybevétele kizárólag az ÁSZF elfogadása esetén lehetséges. Egy e-mail címről csak egy érvényes Partner fiók létrehozása történhet. Fotós (a továbbiakban: „Fotós”) az, akit a fényképészeti, videós tevékenység nyújtása céljából a Photon munkatársa hozzárendel a Partner Ajánlatokhoz és ezáltal lehetősége lesz a Projektek teljesítésére jelentkezni.

3.3 A Szolgáltatás tárgya

A Photon Partner Plus egy virtuális piactér, amely lehetővé teszi a Partner számára, hogy a Photon munkatársával megbeszéltek alapján különböző, egyedi számára megfelelő fényképészeti, videós ajánlatokat (a továbbiakban: „Ajánlat”) hozzanak létre a Partner Fiókjában. A Partner az Ajánlaton belül adhatja le a megrendelését (a továbbiakban: „Projekt”), amelyre a Photon által előre hozzárendelt Fotósokból – 1 – Fotós jelentkezhet. 

A Partner a Szolgáltatást egy előre meghatározott folyamaton keresztül veheti igénybe. Első lépésben a Photon munkatársának a segítségével Ajánlato(ka)t kell létrehozni. Az Ajánlat tartalmazza a fotózás vagy videózás típusát (rendezvény, portré, tárgy/étel, ingatlan fotózás stb.), az átadási határidőt és az ajánlat árát. Második lépésben a Partnernek meg kell adnia a Projekt nevét, a Fotózás/Videózás időpontját, a helyszínt, a helyszíni kapcsolattartó nevét, email-címét és telefonszámát. Harmadik lépésében a Partner véglegesítheti a Projektet, amelyre annak beküldését követően az előre hozzárendelt szakemberek, Fotósok jelentkezni tudnak. A Projekt választott Fotósa az a szakember lesz, aki a leggyorsabban jelentkezik a Projekt teljesítésére az előre hozzárendelt Fotósok közül.

Az összes fotózás esetén a Partner felelőssége, hogy minden résztvevő és közreműködő személy magára nézve elfogadja, hogy a Fotós fényképeket, videókat készítsen. Minden résztvevő és közreműködő személy igazolható módon hozzájárulását kell, hogy adja, és e hozzájárulás beszerzése, a mindenkori igényérvényesítési elévülési határidőig – 5 évig – való megőrzése, és szükség (pl. adatkezelésre vonatkozó panasz, kártérítési igény bejelentése) esetén Photonnak való jogszerű rendelkezésre bocsátása a Partner feladata. A Partner vállalja, hogy a fentiek elmaradásából fakadó minden közvetlen és közvetett követelésért, kárért korlátlanul helytáll Photon helyett, teljeskörűen mentesíti azt.

4. A Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejötte és igénybevételének feltételei

Tájékoztatjuk az Ügyfeleket, hogy Szolgáltató kizárólag fogyasztónak NEM minősülő Partnereknek nyújtja a Szolgáltatást, azaz a jelen ÁSZF hatálya csak a vállalkozások közötti jogviszonyra terjed ki.

A Partner a Szolgáltatás igénybevételével, az Ajánlatok létrehozásával, illetve a jelen ÁSZF, valamint ezzel egyidejűleg a Tájékoztató elfogadásával írásbeli szerződést köt a Photonnal. A létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre. A szerződés tárgya a Partner által megrendelt Projektek teljesítése.

5. A Szolgáltatás folyamatos működése

A Photon minden tőle telhetőt elkövet a Photon Plus Platformon igénybe vehető Szolgáltatás folyamatos elérhetősége érdekében, azonban az internet természetéből adódóan nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Photon nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Photontól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak.

A Photon minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Photon Plus Platform látogatásának és használatának, biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban ennek ellenére is előállhatnak olyan technikai hibák, amelyek lehetőségének tudomásulvételét a Photon Plus Platform Ügyfelei részéről vélelmezi a Photon. A Photon jogosult bármikor korlátozni, vagy ideiglenesen szüneteltetni a Platform elérhetőségét és a Szolgáltatás nyújtását, ha ez a Platform biztonsága, karbantartása és megfelelő működése érdekében szükséges. A Photon bármikor módosíthatja vagy fejlesztheti a Photon Plus Platformot és a Szolgáltatást, továbbá bővítheti a nyújtott szolgáltatások körét is. Amennyiben a Partner az adott hónapra kiállított számla kiegyenlítése/kifizetése vonatkozásában a 30 napos fizetési határidőt elmulasztja és további 8 napon belül nem egyenlíti ki a tartozását a Társaság irányába a Photon jogosulttá válik a Partner Fiókhoz történő hozzáférését felfüggeszteni továbbá a megrendelt és még nem teljesített Projektektől a Photon egyoldalúan elállhat minden további jogkövetkezmény nélkül.

6. Regisztráció

6.1 Fiók létrehozása

A Photon Plus Platformon a „Jelentkezz a Photon Partner plusba” vagy a „Csatlakozz” gombra kattintva a Partnernek ki kell töltenie egy űrlapot meg kell adnia nevét, e-mail címét, telefonszámát, cégnevet, székhelyet és adószámot. Ezt követően a „Érdeklődés elküldése” gombra kattintva lehetősége van a Szolgáltatónak elküldeni a jelentkezést. A sikeres jelentkezésről a rendszer e-mailt küld a megadott címre. Ezt követően a Photon munkatársa felveszi a kapcsolatot a Partnerrel és létrehozza számára a Partner Fiókot (a továbbiakban: „Fiók”). 

A jelentkezés elküldésével, majd a regisztráció befejezésével a jogi személy nevében eljáró természetes személy (a továbbiakban: „Tulajdonos”) kijelenti, hogy teljeskörűen jogosult a jogi személy képviseletére, vagy jelen ÁSZF szerinti tevékenységek, feladatok elvégzése, nyilatkozatok megtétele vonatkozásában (pl.: szerződéskötés és teljesítési igazolás elfogadása) cégjegyzésre jogosult, illetve meghatalmazással rendelkező kompetens, illetékes, jogosult személy. 

A Tulajdonos felelős a regisztráció során megadott adatok helyességéért, pontosságáért és valódiságáért. A Partner Fiókot létrehozó Tulajdonost felelősség terheli a Ptk. 6:14. § (1)-(2) bekezdésekben foglaltak szerint, mely szerint:

„(1) Aki képviseleti jog nélkül vagy képviseleti jogkörét túllépve más nevében jognyilatkozatot tesz, nyilatkozata a képviselt jóváhagyásával vált ki joghatást.

(2) Ha a képviselt a nevében tett jognyilatkozatot nem hagyja jóvá, a jóhiszemű álképviselő a harmadik személynek a jognyilatkozat megtételéből eredő kárát, a rosszhiszemű álképviselő a harmadik személynek a teljes kárát köteles megtéríteni.”

Ha a Partner elfelejtette jelszavát a Belépés oldalon az “Elfelejtettem a jelszavam. Új jelszó kérése.” opció választásával könnyedén megadhatja az új jelszavát. Az új jelszó megadása kétféleképpen történhet. Az „Elfelejtettem a jelszavam email cím megadása” lehetőség esetén az Ügyfél e-mailben kap egy linket, amire kattintva megadhatja az új jelszavát. Az „Elfelejtettem a jelszavam” opció választása esetén a Partnernek meg kell adnia az új jelszavát és a „Jelszó módosítása” gombra kattintva sikeresen módosíthatja a jelszavát.

A Photon a Partner által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibás teljesítésért, illetve károkért nem vállal felelősséget. A Társaságot nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely a Photon érdekkörén kívül eső okból hozzáférhetővé válik.

A Partnerre vonatkozó adatok megváltoztatására bejelentkezés után a „Céges adatok” gombra kattintva van lehetősége a Tulajdonosnak. A Tulajdonos a jelentkezés során megadott adataiban bekövetkezett bármely változás átvezetése a „Profilom” fülre kattintva a Tulajdonos felelőssége. A Társaságot a regisztrált adatok Partner által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

6.2 A Fiók bizalmassága és biztonsága

A Partner felelőssége a Fiók bizalmasságának és biztonságának biztosítása. A Tulajdonos felelős a belépési adatok harmadik személyek számára történő nyilvánosságra hozataláért. A Partner köteles haladéktalanul értesíteni a Photont, amennyiben bármilyen gyanú felmerül a belépési adatai elvesztését, ellopását vagy más módon történő veszélyeztetését illetően, vagy a Fiókkal kapcsolatos bármely vélt vagy valós jogosulatlan hozzáférés esetén. A Partner felelős a Fiók használatért és a Fiókon keresztül tett bármely nyilatkozatért.

6.3 API kapcsolat

Egyedi megállapodás alapján a Photon Plus Partnernek lehetősége van, hogy a Photon által biztosított biztonságos API kapcsolaton keresztül összekösse és üzemeltesse a Photon Plus Fiókját az általa választott saját rendszerével.

Az API célja, hogy lehetővé tegye a Photon Plus Platform egyszerű, akár kétirányú összekapcsolását a Partner külső (pl.: PM vagy CRM) rendszereivel. A Partnernek lehetősége van a Photon által nyújtott Szolgáltatást teljes egészében használni, azaz – többek között – a Partner Projektet tud létrehozni, módosítani, lezárni, továbbá a teljesítését elfogadni és reklamálni.

Photon nem vállal felelősséget semmiféle kárért és elmaradt haszonért, amely azért következik be, mert a Partner által biztosított rendszer nem képes az API kapcsolatra, vagy annak használata közben kommunikációs probléma merül fel.

7. Csomag és Projekt létrehozása

A Partnernek az „új Ajánlat” igénylése esetén egy űrlapot kell kitölteni és meg kell adnia a fotózás/videózás típusát, a területet (rendezvény, tárgy, reklám, egyéb stb.) valamint leírhatja további igényeit a Szolgáltató részére. Az igényét az „Elküldöm” gombra kattintva tudja elküldeni a Photon részére. Ezt követően a Photon munkatársa felveszi a kapcsolatot a Partnerrel egyeztetik az igényeket és az Ügyfél Fiókjához rendeli az új Ajánlatot. A Partnernek lehetősége van az Ajánlatot módosítani. Az „Ajánlaton” a „Szerkesztés” gombra kattintva az űrlap kitöltését követően az „Elküldöm” gombra kattintva kerülhet sor a módosítási igények elküldésére. Ezt követően a Photon munkatársa felveszi a kapcsolatot a Partnerrel és az egyeztetett igények alapján módosítja az Ajánlatot. A sikeres módosításról a rendszer e-mailt küld a Partner megadott címére.

A Partner a Fiókjába bejelentkezve „Ajánlataim” gombra kattintva a számára megfelelő Ajánlat kiválasztását követően a „Megrendelem” gombra kattintva egy adatbekérő kitöltését követően tudja létrehozni az igényeinek megfelelő Projektet. A megrendelést az „Elküldöm” gombra kattintva tudja véglegesíteni a Partner. A Partner a megrendelés elküldésével elfogadja, hogy annak leadása fizetési kötelezettséggel jár. A megrendelés részleteiről a Partner visszaigazoló e-mailt kap a megadott címre. A Partner által megrendelt Projektről valamennyi Fotós értesítést kap, akit az adott Ajánlathoz korábban a Photon munkatársa hozzárendelt. A Partner által véglegesített Projektet 1 (egy) Fotós végzi el. A Fotós kijelölése időrendi sorrendben történik, vagyis a Projektre kizárólag a leggyorsabb Fotós jelentkezhet, amelyről a Fotós e-mail kap. A Partnert a rendszer e-mailben értesíti, ha megvan a Projekt Fotósa.

A Partner a Projekt megrendelését követően, valamint a fiókjába belépve a „Projektjeim” oldalon találja magát: itt láthatja az összes projektjét, és követheti azok státuszát. Az egyes projektekre kattintva megtekintheti a projektek részleteit. Továbbá a Fotósnak és Partnernek lehetősége van egy chat felületen kommunikálni egymással.

A Projekt teljesítésekor a Partnernek lehetősége van extra munkák (további képek elkészítése és további munkaórák elvégzése) teljesítését igényelni a Fotóstól. Az extra munkák elvégzését a Projekt lezárásakor a Fotós jelezi a Partner és Photon irányába.

Partner Fiókhoz hozzáférhető személyek

A Tulajdonos a Partner nevében eljáró természetes személy. A Tulajdonos a következő jogosultságokkal rendelkezik:

 • Projekt létrehozása, nyomon követése és a teljesítésének igazolása 
 • Ajánlat igénylése, elküldése, módosítása annak lemondása
 • Számlák és kimutatások letöltése
 • Céges adatok megtekintése és fájlok letöltése
 • Új Felhasználó hozzáadása a Partner Fiókhoz
 • Admin jogosultság adása
 • Tulajdonosváltás kérelmezése
 • Céges alapadatok módosítása 
 • Céges branding adatok módosítása
 • Céges adatok feltöltése

A Tulajdonosváltás kérelmezése a Tulajdonosnak Fiókban a „Felhasználók” gombra, majd a „Szeretném lecserélni a fiók tulajdonosát. Kapcsolatfelvétel.” gombra kattintva van lehetősége. A Tulajdonosnak a Fiókhoz már korábban hozzáadott Felhasználók közül ki kell választania az új Tulajdonos nevét, majd az „Elküldöm” gombra kattintva tudja elküldeni az igényét a Photonnak. Ezt követően a Photon munkatársa felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel. A munkatárs az új Tulajdonostól elkéri a személyi igazolványt, a lakcímkártyáját, és egy 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonatot. Továbbá a Photon munkatársa beszerzi az új meghatalmazást, amely meghatalmazással az Új Tulajdonos jogosulttá válik a Partner nevében és helyett eljárni. Amennyiben a munkatárs mindent rendben talál módosítja a Tulajdonos személyét. A módosításról a rendszer a régi és új Tulajdonosnak is emailt küld.

A Felhasználó az a természetes személy, akit a Partner Fiók használatához a Tulajdonos hozzárendel. A Fiókban a „Felhasználó” gombra, majd a „Felhasználó meghívása” gombra kattintva van lehetősége a Tulajdonosnak hozzárendelni a munkatársát a Partner Fiókhoz. A Tulajdonosnak meg kell adni a Felhasználó nevét, email címét és telefonszámát majd a „Küldés” gombra kattintva tudja elküldeni az igényét a Szolgáltatónak. A sikeres meghívásról a rendszer e-mailt küld a Felhasználó megadott címre. Az e-mail tartalmaz egy aktiváló linket, a linkre kattintva a Felhasználó megadhatja a jelszavát. A sikeres aktiválásról a rendszer a Partnernek e-mailt küld. A Felhasználó a következő jogosultságokkal rendelkezik a Partner Fiókban:

 • Projekt létrehozása, nyomon követése és a teljesítésének igazolása 
 • Ajánlat igénylése, elküldése, módosítása, annak lemondása
 • Számlák és kimutatások letöltése 
 • Céges adatok megtekintése és fájlok letöltése

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Partner Fiók használatával nemcsak jogosultságokkal rendelkezik, hanem kötelezettségek is terhelik.

A Tulajdonos és minden Felhasználó köteles elfogadni jelen ÁSZF-t és magára nézve azt kötelező jellegűnek tekinteni. Az ÁSZF elfogadásával együtt – Tulajdonos mellett – minden Felhasználó köteles kijelenteni, hogy teljeskörűen jogosult a jogi személy képviseletére, vagy jelen ÁSZF szerinti tevékenységek, feladatok elvégzése, nyilatkozatok megtétele vonatkozásában (pl.: szerződéskötés és teljesítési igazolás elfogadása) cégjegyzésre jogosult, illetve meghatalmazással rendelkező kompetens, illetékes, jogosult személy. 

A Projekt lemondása és új időpont egyeztetése

A Partner felelős a Projektben bekövetkezett bármely módosításért. A Partner a Projekt kezdetéig bármikor jogosult lemondani (a továbbiakban: „Lemondás”) az általa megrendelt Projektet. A lemondásra a Fiókban a „Projektjeim” gombra, majd a Projekt kiválasztását követően a „Projekt lemondása” gombra kattintva van lehetőség. A Partner megjelölheti a lemondás okát és a „Lemondás” gombra kattintva tudja elküldeni a lemondást a Photon részére. A Partner a Lemondással elfogadja, hogy rendelkezésre állási díjfizetési kötelezettség terhelheti. A rendszer a lemondásról a Fotósnak és Partner nevében a Projektet létrehozó Tulajdonosnak vagy Felhasználónak e-mailt küld a megadott címekre. Az Ügyfél felelőssége és kötelessége, hogy a lehető leghamarabb Lemondásra kerüljön a lemondani kívánt Projekt.

Amennyiben a Lemondás a Projekt kezdő időpontja és az azt megelőző 24., azaz huszonnegyedik óra között történik, úgy a Partner köteles meghatározott Projekt ellenérték (a továbbiakban: „Díj”) 50%-nak, azaz ötven százalékának megfelelő rendelkezésre állási díjat megfizetni, ami a havi elszámolási rendszerbe bekerül. 

Amennyiben a Lemondás a Projekt kezdő időpontja és az azt megelőző 24., azaz huszonnegyedik óra között történik, úgy a Fotóst megilleti saját alvállalkozói díjazásának 30%-a.

Amennyiben a Lemondás a Projekt kezdő időpontja után történik, úgy a Partner köteles meghatározott Projekt ellenérték (a továbbiakban: „Díj”) 100%-nak, azaz száz százalékának megfelelő rendelkezésre állási díjat megfizetni, ami a havi elszámolási rendszerbe bekerül. Amennyiben a Lemondás a Projekt kezdő időpontja után történik, úgy a Fotóst megilleti saját alvállalkozói díjazásának 100%-a. 

Abban az esetben, ha a Partner a Projektet nem mondja le, csak az eredetileg meghatározott időpontot kívánja módosítani, a Photon eltekint a rendelkezésre állási díj megfizetésétől. A Fiókban a „Projektjeim” gombra, majd a Projekt kiválasztását követően a „Projekt módosítása” gombra kattintva van lehetősége ezt megtenni a Partnernek. A Partnernek meg kell adnia a Projekt nevét, a Fotózás/Videózás időpontját, a helyszínt, a helyszíni kapcsolattartó nevét, email-címét és telefonszámát. Az igényét az „Elküldöm” gombra kattintva tudja elküldeni a Photonnak. A Partner a küldéssel elfogadja, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. A sikeres időpont módosításáról a rendszer e-mailt küld a Partner részére. A Photon e-mailben értesíti a Fotóst az új időpontról, akinek újra lehetősége lesz jelentkezni a Projektre. Amennyiben a régi Fotós nem jelentkezik a Projektre, a többi korábban hozzárendelt Fotósnak újra lehetősége lesz jelentkezni a Projektre. A Fotós kijelölése időrendi sorrendben történik, vagyis a Projektre kizárólag a leggyorsabb Fotós jelentkezhet, amelyről a Fotós e-mail kap. A Projekt módosításra kerül a Partner Fiókjában.

8. A Projekt zárás

A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Fotós átadta a megrendelt képeket/videókat a Partner részére. A Fotós a Fiókjában a „Projektjeim” gombra kattintva majd a Projekt kiválasztását követően a „Kész vagyok. Leadtam” gombra kattintva tudja ezt teljesíteni. A Fotósnak lehetősége van jelezni, ha a Projekt teljesítésekor további extra munkái merültek fel. Ilyen munkáknak minősül például az extra képek elkészítése és a további munkaórák teljesítése a Projekt teljesítése során. A sikeres átadásról a rendszer e-mailt küld a Fotós e-mail címére. A Photon e-mailben értesíteni a Partnert, hogy a képek átadásra kerültek. Az e-mail tartalmaz egy linket, amelyre kattintva a képek elérhetővé válnak. A képek átadása Google Drive rendszeren keresztül történik. A Photon Plus Platform a Teljesítési igazolás elfogadása előtt jelzi a Partnernek, ha a Projekt teljesítése során extra munkák kerültek elvégzésre. A Partner a teljesítést a Fiókjában a „Projektjeim” gombra kattintva, majd a „Teljesítési igazolása” gombra kattintva tudja elfogadni. A rendszer minden esetben jelzi melyik sorszámú projekt elfogadása történik meg. A Partner a kifogását a „Nem fogadom el az extra munkákat” gombra kattintva tudja megtenni. Ezt követően a Partnernek lehetősége van megfogalmazni a problémáját. A reklamációt az „Elküldöm” gombra kattintva tudja elküldeni a Partner. A rendszer e-mailt küld a Partner e-mail címére, amely tartalmazza a reklamáció szövegét. Ezt követően a Photon munkatársa felveszi a kapcsolatot a Partnerrel.

A Partner a képek/videók sikeres átadását követő 8, azaz nyolc napon belül értesíti a Photont és a Fotóst a Projekt teljesítésének elfogadásáról. Amennyiben a Partner a képek/videók sikeres átadását követő 8, azaz nyolc napon belül nem értesíti a Photont a Projekt teljesítésének elfogadásáról, úgy a Photon minden további értesítés, felhívás vagy figyelmeztetés nélkül szerződésszerűnek tekinti a teljesítést.

Amennyiben a teljesítést nem volt megfelelő a Partner jogosult kifogást emelni a képek/videók sikeres átadását követő 8, azaz nyolc napon belül. A Partner a kifogását a Fiókjában a „Projektjeim” gombra kattintva, majd Projekt kiválasztását követően a „A teljesítést nem találom megfelelőnek, reklamálni szeretnék” gombra kattintva tudja megtenni. A Partnernek lehetősége van megfogalmazni a problémáját a teljesítéssel kapcsolatban. A reklamációt az „Elküldöm” gombra kattintva tudja elküldeni. A rendszer e-mailt küld a Partner e-mail címére, amely tartalmazza a reklamáció szövegét. Ezt követően a Photon munkatársa felveszi a kapcsolatot a Partnerrel. A Partner által a Photonnak jelzett kifogás haladéktalanul továbbítandó a Fotós részére, aki köteles a munkával kapcsolatos kifogásokat haladéktalanul orvosolni. A kifogások orvoslását követően, a képek/videók ismételt átadásáról a Fotós a jelen pontban foglaltaknak megfelelően köteles értesíteni a Photont. 

A Projekt akkor tekinthető szerződésszerűen teljesítettnek, ha 

 • a Partner a képek/videók sikeres átadását követő 8, azaz nyolc napon belül a Photont a szerződésszerű teljesítésről értesíti vagy nem értesíti a Photont, 
 • illetve, ha az értesítésre nyitva álló határidőn belül a teljesítéssel kapcsolatos kifogást emel, úgy a teljesítés akkor válik szerződésszerűvé, ha a Partner ennek tényéről a Photont a képek/videók ismételt átadásától számított 8, azaz nyolc napon belül értesíti, vagy az értesítést elmulasztja és e határidőn belül további kifogást sem emel.

A Partner a Projektek teljesítésének igazolásakor PO számot is megadhat a Projektekhez. Ebben esetben a Photon rendszere minden PO szám esetében egyedi számlát is kiállít a hónap végén, azaz amennyiben:

 • a Partner nem állított be PO számot, akkor csak egy összesített számlát kap;
 • a Partnernek csak PO számmal ellátott Projektjei voltak a hónapban, abban az esetben minden PO számhoz külön számla kerül kiállításra a hónap végén;
 • PO számmal ellátott, illetve PO szám nélküli Projektjei is voltak a Partnernek, abban az esetben a PO szám nélküli Projektekről elkészül az összesített számla, a többi számla pedig PO számonként kerül kiállításra.

9. A Szolgáltatás kifizetése és a számlázás

A Partner a teljesített Projektek Díját havonta köteles megfizetni. A Partner Fiókjában a „Pénzügy” gombra kattintva megtekintheti az aktuális hónap kimutatását. Külön-külön meghatározva a futó és a lezárt projektek számát és ezen projektek értékét. A Partner minden hónap ötödik napjáig megkapja az adott hónapra vonatkozó költségösszesítőt és számlát. Partnernek 30 napja van számla kiegyenlítésére/kifizetésére. A Fotós minden hónap ötödik napjáig e-mailben megkapja az adott hónapra vonatkozó a rendszer által kiállított teljesítési igazolást, amely aláírás nélkül is érvényes. 

10. Szerzői jogok

10.1 A Photon szerzői jogai

A Photon Plus Platform teljes tartalma, így különösen a platformon található adatok, tájékoztatók, képek, leírások, szövegek, ábrák és a platform arculata, megjelenése és felépítése, az egyes funkciók kivitelezése a Photon kizárólagos tulajdonát képezi, vagy jogosultsággal rendelkezik azok felhasználására és mint olyan a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény („Szjt.”) alapján szerzői jogi oltalmat élveznek. A Photon előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azok felhasználása sérti a Photon szerzői jogait és jogi következményeket von maga után. 

A Szolgáltatás igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Photon szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. Tilos továbbá a Photon Plus Platform tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Partner Fiók tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a platform vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

10.2 A Projekt során elkészült Képek, Videók

A Projekt során elkészült Képek/Videók az Szjt. hatálya alatt, szerzői jogvédelem alatt állnak. A Fotós összes Projekt keretében létrejött minden Képhez, Videóhoz fűződő szerzői vagyoni jogait a legteljeskörűbben átruházza a Photonra. Amennyiben az akadályba ütközne, úgy Photon minden Projekt során elkészült összes Kép, Videó vonatkozásában – az Szjt. 43. § (4) bekezdésétől eltérően – időbeli, módbeli és területi korlát nélkül, teljeskörű felhasználási jogot szerez, melyet szabadon át is ruházhat harmadik személyre. 

Az elkészült Képek/Videók szerzői jogait a Photon a Partner részére az egyedi megállapodásban foglaltak alapján ruházza át, illetve ad azokra felhasználási jogot.

11. Felelősség

Partner tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe. A Photon Plus Platformon igénybe vehető szolgáltatást és a platformon található információkat mindenki a saját felelősségére használhatja fel. A platform üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal a tartalmak félreértelmezéséért, vagy téves alkalmazásáért.

A fentieken túl a Photon nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen, közvetett, tapadó, valamint következménykár bekövetkezte miatt, ami bármely módon összefüggésbe hozható a jelen ÁSZF-el vagy a Photon Plus Platformon igénybe vehető szolgáltatással függetlenül attól, hogy a kár bekövetkezte előrelátható volt-e.

A Photon kifejezetten kizárja felelősségét a következő esetekben: 

 • A Photon közvetítő szolgáltatóként semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatás útján létrehozott Projekttel, és a Projektek alapján létrejött szerződésekkel vagy azok elmaradásával, a Szolgáltatás hibájával vagy megszűnésével kapcsolatban.
 • A Photon nem felel sem az esetleges károkért, amelyek a Fotósok szolgáltatásainak igénybevételével keletkeztek, sem a Fotós által végzett tevékenység eredményeképpen létrejövő művek minőségéért vagy mennyiségéért.
 • A Photon nem vállal felelősséget a Platformon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért.
 • A Photon nem vállal felelősséget a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért.
 • A Photon nem vállal felelősséget a Partner számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.
 • A Photon nem felel a nem szerződésszerű teljesítésért azokban az esetekben, amelyek a Photon által elháríthatatlan külső okra (vis maior) vezethetőek vissza.
 • A Photon nem vállal felelősséget a 36 órával a fotózás/videózás időpontja előtt a Partner által létrehozott Projektek vonatkozásában. (hiszen ilyen rövid idő alatt aránytalan nehézséggel járhat megfelelő szakember megkeresése)

12. Elállási Tájékoztató

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

13. A Szerződés időtartama és megszűnése

A szerződés határozatlan időre jön létre addig, amíg a Photon, vagy a Partner meg nem szünteti.

Bármely Partner jogosult bármikor megszüntetni a jelen ÁSZF elfogadásával létrejött jogviszonyt a létrehozott Fiókjának a Photon ügyfélszolgálatának címzett e-mail útján. A Fiók törlésére vonatkozó igényt a Photon abban az esetben teljesíti, ha a Partnernek nincs folyamatban lévő lezáratlan Projektje, kifizetetlen számlája vagy vitás ügye.

A Photon fenntartja magának a jogot, hogy bármely Partnerrel 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül, e-mail útján megszüntesse a jelen ÁSZF elfogadásával létrejött jogviszonyt.

14. Vegyes rendelkezések

Photon kötelezettségei teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

Társaság Photon Plus Platformjának megtekintése és az azon való megrendelés feltételezi a Partner részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Photon nem felelős semmilyen kárért, amely a Platform használata miatt következett be. Partner felelős az internetes kommunikációra használt eszköze, valamint az azon található adatok védelméért. Photon a Platformon lévő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállal.

Photon adatkezelését GDPR kompatibilis módon végzi, melyről további részletek a közzétett adatvédelmi tájékoztatóban találhatók.

Photon fenntart minden, a Photon Plus Platformja bármely részének, részletének bármilyen módszerrel, történő terjesztésével és másolásával kapcsolatos jogot. Photon előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Platform egészének vagy részeinek bármilyen – a szerzői jogról szóló törvény szerinti – felhasználása. (többszörözés, terjesztés, átdolgozás stb.)

A jogosulatlan felhasználás polgári- és büntető jogi következményeket, valamint kártérítési felelősséget von maga után. Partner a Photon Plus Platform használatával tudomásul veszi, hogy annak bárminemű tartalmának felhasználási engedély nélküli felhasználása esetén Photont kötbér illeti meg. A kötbér összege 300.000,- Ft képenként valamint 2.000,- Ft szavanként. Partner tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt.

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogellenessé válna, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét nem érinti.

Amennyiben Photon jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető adott jogról való lemondásnak. Az itt rögzített jogokról történő lemondás csak arra vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat megtételével érvényes. Amennyiben a Photon alkalomszerűen nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelent lemondást azoknak a későbbi szigorú betartásáról.

A Photon mindent elkövet annak érdekében, hogy a közte és a Szolgáltatást igénybe vevő Partner között létrejött szerződésből eredő bármilyen nemű nézeteltérést vagy vitát a felek bíróságon kívül, tárgyalásos úton rendezzenek el. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a szerződésből eredő jogvitával kapcsolatosan a Felek a jogvitákra nézve kikötik (alávetéses illetékesség) a Budapesti XX., XXI. és XIII. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

15. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Photon a Szolgáltatást képező üzleti tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

Kérjük, hogy csak akkor igényeljen Partner Fiókot amennyiben egyetért a fentiekkel.

Amennyiben az ÁSZF-el kapcsolatban bármilyen további kérdése lenne, úgy kérjük, írja meg azt a [email protected] e-mail címre.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. június 1. napjától hatályos.

Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum nyomtatóbarát letöltéséhez és megtekintéséhez kérjük kattintson ide.

Győr, 2023. június 1.

Photon Technologies Kft.

***

Korábbi verziók:

https://thephoton.hu/photon-plus-aszf-2022-05-09-2022-06-29/

https://thephoton.hu/photon-plus-aszf-2022-06-30-2022-08-15/

https://thephoton.hu/photon-plus-aszf-2022-08-16-2023-01-02/

https://thephoton.hu/photon-plus-aszf-2023-01-03-2023-02-10/

https://thephoton.hu/photon-partner-plus-altalanos-szerzodesi-feltetelei-2023-02-11-2023-05-31/