ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Photon Technologies

Korlátolt Felelősségű Társaság

2018

PHOTON TECHNOLOGIES KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozzák és rögzítik a Photon Technologies Kft. (a továbbiakban: „Photon”) által a www.thephoton.hu internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) a regisztrált felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) számára elérhető, megfelelő fotós kiválasztását elősegítő megoldás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) használatának feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket.

Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a Szolgáltatás igénybevételének, melyet a Honlapon, a Szolgáltatás igénybe vétele során a Felhasználónak kifejezetten el kell fogadnia. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint a Photon Adatvédelmi Tájékoztatóját is (a továbbiakban: „Tájékoztató”). A Tájékoztató a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő. A Szolgáltatás Tájékoztatója elérhető innen: http://thephoton.hu/privacy

1. A Photon adatai

Cégnév: Photon Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 17-21. 3. emelet

Adószám: 26218362-2-41

Cégjegyzékszáma a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál: 01-09-308389

Elektronikus elérhetőség: hello@thephoton.hu

Szerződés nyelve: magyar

Telefonos elérhetőség: +36 30 7212763

Kapcsolattartó: Volom Anna Sára

2. ÁSZF hatálya, módosítása

A Photon bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb ÁSZF módosításról rövid felhívás formájában a Honlap kezdőoldalán tájékoztatja a Photon a Honlap Megrendelőit és Fotósait. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos, módosított ÁSZF rendelkezéseit.

3. A Szolgáltatás

3.1. A Szolgáltatás területi hatálya

A Photon Honlapja az arra alkalmas eszközzel, internet segítségével mind belföldről, mind pedig külföldről is elérhető. A Szolgáltatást igénybevételének nincs korlátja, kivéve az esetleges technikai és jogi korlátozásokat.

3.2 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) az, aki a Honlapon regisztrál és azon keresztül igénybe veszi a Szolgáltatást, adatokat ad meg és engedélyezi ezen adatok felhasználását. Fotós (a továbbiakban: „Fotós”) az, aki a fényképészeti tevékenység nyújtása céljából regisztrál a Honlapon és azon keresztül igénybe veszi a Szolgáltatást, adatokat ad meg és engedélyezi ezen adatok felhasználását. A Photon által nyújtott Szolgáltatás kizárólag a Honlapon keresztül érhető el a Megrendelők és Fotósok számára. Egy Felhasználó regisztrálhat Megrendelőként és Fotósként is.

3.3 A Szolgáltatás tárgya

A Photon egy virtuális piactér, amely lehetővé teszi a Megrendelők számára, hogy általuk meghatározott fényképészeti megrendeléseket (a továbbiakban: „Projekt”) hozzanak létre és tegyenek közzé a Photon platformon, amelyre a Photon platformon keresztül meghatározott számú Fotós jelentkezhet. A Megrendelők ezek után kiválaszthatják az igényeiknek legmegfelelőbb Fotóst a Projekt lebonyolítására.

3.4 Munkaviszony kizárása

A Photon Szolgáltatásában elérhető Fotósok a Photontól független, szerződéses viszonyban álló harmadik személyek, akik semmilyen körülmények között nem minősülnek a Photon munkavállalójának, képviselőjének, vagy tisztségviselőjének. A Fotósok a saját nevükben és hasznuk érdekében járnak el és eljárásuk nem értelmezhető a Photon képviseletének vagy nevében történő eljárásnak. A Photon sem a jelen ÁSZF-ben, sem más módon befolyásolja, vagy határozza meg azt, hogy a Fotósok milyen módon teljesítsék a Projekteket.

4. A Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejötte és igénybevételének feltételei

A Honlapon 16 éven aluli személyek sem Megrendelőként, sem Fotósként nem regisztrálhatnak, a Szolgáltatást nem vehetik igénybe. A Honlapon történő regisztrációval a Megrendelők és a Fotósok elismerik és szavatolják, hogy a regisztráció időpontjában már elmúltak 16 évesek.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével, a Honlapon megjelölt igények megadásával, illetve a jelen ÁSZF valamint ezzel egyidejűleg a Tájékoztató elfogadásával írásbeli szerződést köt a Photonnal. A létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre és magatartási kódexre nem utal. A szerződés tárgya a Megrendelők által nyilvánossá tett Projektek alapján a megfelelő Fotósok részére jelentkezési lehetőség biztosítása.

5. A Szolgáltatás folyamatos működése

A Photon minden tőle telhetőt elkövet a Honlap és a Honlapon igénybe vehető Szolgáltatás folyamatos elérhetősége érdekében, azonban az internet természetéből adódóan nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Photon nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Photontól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak.

A Photon minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Honlap látogatásának és használatának, biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban ennek ellenére is előállhatnak olyan technikai hibák, amelyek lehetőségének tudomásulvételét a Honlap Felhasználói részéről vélelmezi a Photon. A Photon jogosult bármikor korlátozni, vagy ideiglenesen szüneteltetni a Honlap elérhetőségét és a Szolgáltatás nyújtását, ha ez a Honlap biztonsága, karbantartása és megfelelő működése érdekében szükséges. A Photon bármikor módosíthatja vagy fejlesztheti a Honlapot és a Szolgáltatást, továbbá bővítheti a nyújtott szolgáltatások körét is.

6. Regisztráció

6.1 Fiók létrehozása

Ahhoz, hogy a Honlapon a Felhasználók a Szolgáltatást igénybe tudják venni és ennek során Megrendelőként Projektet tudjanak létrehozni vagy Fotósként Projektekre tudjanak jelentkezni, egy regisztrációs eljárás során egy fiókot (a továbbiakban: „Fiók”) szükséges létrehozni. Amennyiben egy természetes személy egy jogi személy nevében hoz létre Megrendelői fiókot, úgy a regisztrációval szavatolja azt, hogy jogosult a jogi személy képviseletére és nevében való nyilatkozattételre.

A Megrendelők és a Fotósok felelősek a regisztráció során megadott adatok helyességéért, pontosságáért és valódiságáért. A regisztráció során megadott adatokban bekövetkezett bármely változás átvezetése a Fiókban a Felhasználó felelőssége.

6.1.1 Megrendelőként történő regisztráció

A Megrendelőként történő regisztráció a Megrendelő nevének, email címének, telefonszámának és jelszavának, valamint számlázási adatainak megadásával, továbbá egy rövid bemutatkozó szöveg és egy profilkép feltöltésével történik. Ezek az adatok mind a regisztráció során, mind a regisztrációt követően módosíthatók a Megrendelő által. A Megrendelő bármikor dönthet úgy, hogy törli Fiókját.

6.1.2 Fotósként történő regisztráció

A Fotósként történő regisztráció egy két lépésből álló folyamat, melynek első lépése a Fotós nevének, email címének, továbbá portfóliójára mutató linkjének megadása, a vállalandó munkák típusának megjelölése és a kiválasztott típushoz szükséges portfolió képek (a továbbiakban: „Portfolió Képek”) feltöltése, valamint egy rövid bemutatkozó szöveg és egy profilkép feltöltése. Ezt követően második lépésként a Photon részéről egy három tagú szakmai zsűri (a továbbiakban: „Zsűri”) elbírálja a Fotós jelentkezését az általa kiválasztott munkatípushoz feltöltött Portfolió Képek alapján. Amennyiben a Zsűri a kiválasztott munkatípusokat jóváhagyja, a regisztráció sikeres. A Fotós a sikeres regisztrációt követően azokra a típusú Projektekre tud jelentkezni, amelyek vonatkozásában a Zsűri jóváhagyta a regisztrációt. A megadott adatok többsége mind a regisztráció során, mind a regisztrációt követően módosítható a Fotós által. A Fotós bármikor dönthet úgy, hogy törli Fiókját.

Fotósként tilos egynél több Fiók regisztrálása, kivéve abban az esetben, amennyiben ezt a Photon kifejezetten jóváhagyta. Tilos a Fotós Fiók bármely módon harmadik személyre történő átruházása vagy egyéb módon történő átengedése, megosztása.

6.2 A Fiók bizalmassága és biztonsága

A Felhasználók felelőssége a Fiók bizalmasságának és biztonságának biztosítása. A Felhasználók felelősek a belépési adatok harmadik személyek számára történő nyilvánosságra hozataláért. A Felhasználók kötelesek haladéktalanul értesíteni a Photont, amennyiben bármilyen gyanú felmerül a belépési adataik elvesztését, ellopását vagy más módon történő veszélyeztetését illetően, vagy a Fiókkal kapcsolatos bármely vélt vagy valós jogosulatlan hozzáférés esetén. A Felhasználók felelősek a Fiók használatért és a Fiókon keresztül tett bármely nyilatkozatért.

7. Projekt létrehozása

A Megrendelő a Honlapon Fiókjába bejelentkezve tudja létrehozni az igényeinek megfelelő Projektet. Ennek során a Megrendelő választhat a Szolgáltatás által felkínált három csomagajánlat közül, melyeket kiegészíthet a saját igényeinek megfelelő kérésekkel. Ezt követően megadja a Projekt időpontját, helyszínét és részletes leírását. A Projekt elnevezését követően a Megrendelőnek lehetősége van azt véglegesíteni és nyilvánossá tenni, vagy visszalépni és megváltoztatni. A Projekt során a Megrendelőnek lehetősége van egy linkre kattintva a Photonnal kapcsolatba lépni. A Fotósok a Megrendelők által nyilvánossá tett Projektekre tudnak jelentkezni, a regisztráció során a Zsűri által jóváhagyott típusokban.

8. A Projekt visszavonása és lemondása

A Megrendelő felelős a Projektben bekövetkezett bármely módosításért.

A Megrendelő a Projekt kezdetéig bármikor jogosult visszavonni (a továbbiakban: „Visszavonás”) az általa kiválasztott és nyilvánossá tett Projektet. A Megrendelő felelőssége és kötelessége, hogy a lehető leghamarabb Visszavonásra kerüljön az adott Projekt. A Megrendelő a Projekt kezdő időpontját megelőző 5 napig bármely további költség nélkül jogosult azt Visszavonni. Amennyiben a Visszavonás a Projekt kezdő időpontját megelőző 5 naptári napon belül történik, úgy a Photon – amennyiben elkerülhetetlen kimentő körülmények nem állnak fenn – ésszerű lemondási díjat számít fel.

Amennyiben Megrendelő a Projekt kezdő időpontját megelőző 3 naptári napig Visszavonja azt, abban az esetben a Photon a teljes összeg 20 százalékát számítja fel lemondási díjként. Ha a Visszavonás a Projekt kezdő időpontját megelőző 3 naptári napon belül történik, a lemondási díj a teljes megrendelési összeg 40 százaléka.

A Fotós a Projektre történő kiválasztását követően nem jogosult azt lemondani (a továbbiakban: „Lemondás”), kivéve, ha a Megrendelő megváltoztatja a Projekt lényeges körülményeit (például fotózás típusa, helyszíne, időpontja) vagy elkerülhetetlen kimentő körülmények fennállása esetén.

Amennyiben a Megrendelő által kiválasztott Fotós nem jelenik meg (a továbbiakban: „Mulasztás”) a Projekt leírásában megjelölt helyszínen és időpontban, úgy a Megrendelő kérésére a Photon ésszerű határidőn belül gondoskodik a Fotós helyettesítéséről. A Mulasztó Fotóssal szemben a Photon minden esetben kötbért érvényesít, valamint a Mulasztás körülményeire tekintettel jogosult a Fotós Fiókját szüneteltetni vagy törölni és a Fotóst a Szolgáltatás használatából kizárni. A Fotós felelős a Mulasztással okozott mindennemű kárért, tekintet nélkül annak összegére.

9. A Szolgáltatás kifizetése

A Megbízó a fotózást megelőző 5. naptári napig köteles elutalni a bekért előleget, a teljesítést követően pedig 7 napja van a Megbízónak a kifizetés hátramaradt részét egyenlítenie.

10. Adózás

A Fotós kizárólagosan felelős az alkalmazandó törvények által előírt adminisztrációs és adózási kötelezettségek teljesítésért és ennek során bármely fizetendő adó, járulék, kamarai tagsági díj stb. megfizetésért és bejelentéséért.

11. Szerzői jogok

11.1 A Photon szerzői jogai

A Honlap teljes tartalma, így különösen a Honlapon található adatok, tájékoztatók, képek, leírások, szövegek, ábrák és a Honlap arculata, megjelenése és felépítése, az egyes funkciók kivitelezése a Photon kizárólagos tulajdonát képezi, vagy jogosultsággal rendelkezik azok felhasználására és mint olyan szerzői jogi oltalmat élveznek. A Photon előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azok felhasználása sérti a Photon szerzői jogait és jogi következményeket von maga után. A Honlapra történő hivatkozás elhelyezése más felületeken engedélyezett, amennyiben a hivatkozás a Honlap főoldalára vezet, azonban a Honlap belső oldalaira hivatkozás kizárólag a teljes oldal tartalmára történő hivatkozás esetében megengedett a Photon előzetes jóváhagyása mellett. Egyik esetben sem történhet a hivatkozás olyan formában, hogy azzal a Honlap, illetve annak valamely belső oldala vagy tartalma egy másik honlap tartalmaként tűnjön fel.

A Szolgáltatás igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Photon szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. Tilos továbbá a Honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Megrendelői vagy Fotós Fiók tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

11.2 Portfolió Képek

A Fotós a regisztráció befejezésével a Portfolió Képek vonatkozásában ingyenes, területi és időbeli korlátok nélküli, nem kizárólagos, átruházható, a képek átdolgozására is kiterjedő felhasználási engedélyt ad a Photon részére. A Photon a Portfolió Képeket a Fotós regisztrációjának elbírálása, valamint a Fotós Fiókjának létrehozása során használja fel.

A Fotós a regisztrációval vállalja és szavatolja, hogy a Portfolió Képek vonatkozásában rendelkezik felhasználási engedély megadásához szükséges szerzői és vagyoni jogokkal, valamint, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználási engedély megadását akadályozza vagy korlátozza.

A Fotós felelős és helytállni köteles a Portfolió Képekhez fűződő, harmadik személyek által támasztott szerzői jogi igényekért és köteles minden, a felhasználási engedélyt érintő utólag tudomására jutott korlátozásról, akadályról a Photont írásban értesíteni, és haladéktalanul mindent megtenni a jogsértő jelleg megszüntetésére.

Tilos bármilyen jogsértő tartalom Portfolió Képként történő feltöltése a regisztráció során.

12. Felelősség

A Photon közvetítő szolgáltatóként semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatás útján létrehozott Projekttel, és a Projektek alapján létrejött szerződésekkel vagy azok elmaradásával, a Szolgáltatás hibájával vagy megszűnésével kapcsolatban.

A Photon nem felel sem az esetleges károkért, amelyek a Fotósok szolgáltatásainak igénybevételével keletkeztek, sem a Fotós által végzett tevékenység eredményeképpen létrejövő művek minőségéért vagy mennyiségéért. A Megrendelő az általa kiválasztott Fotóst a saját felelősségére veszi igénybe.

A Photon nem vállal felelősséget a Megrendelő által esetlegesen hiányosan vagy nem megfelelően megadott adatok miatt az alkalmazás által nem megfelelően megjelenített Fotósok szolgáltatásainak igénybevételéért.

Továbbá a Photon nem felel a nem szerződésszerű teljesítésért azokban esetekben, amelyek a Photon által elháríthatatlan külső okra (vis maior) vezethetők vissza.

13. A Szerződés időtartama és megszűnése

A szerződés határozatlan időre jön létre addig, amíg a Photon, vagy a Felhasználó meg nem szüntetni.

Bármely Felhasználó jogosult bármikor megszüntetni a jelen ÁSZF elfogadásával létrejött jogviszonyt a regisztrált Fiókjának törlése vagy a Photon ügyfélszolgálatának címzett email útján. A Fiók törlésére vonatkozó igényt a Photon abban az esetben teljesíti, ha a Felhasználónak nincs folyamatban lévő lezáratlan Projektje vagy vitás ügye.

A Photon fenntartja magának a jogot, hogy bármely Felhasználóval 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül, e-mail útján megszüntesse a jelen ÁSZF elfogadásával létrejött jogviszonyt..

14. Jogvita

A Photon mindent elkövet annak érdekében, hogy a közte és a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között létrejött szerződésből eredő bármilyen nemű nézeteltérést vagy vitát a felek bíróságon kívül, tárgyalásos úton rendezzenek el. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a szerződésből eredő jogvitával kapcsolatosan a Photon székhelye és a pertárgy értéke szerint illetékes magyar rendes bíróság kizárólagosan jogosult eljárni.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Photon a Szolgáltatást képező üzleti tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj a Honlapunkon amennyiben egyetértesz a fentiekkel.

Amennyiben az ÁSZF-el kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt a hello@thephoton.hu e-mail címre.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2018.09.15. napjától hatályosak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum nyomtatóbarát letöltéséhez és megtekintéséhez kérjük kattints ide.

Photon Technologies Kft.