PHOTON TECHNOLOGIES KFT.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

2018

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) részletesen ismerteti, hogy a Photon Technologies Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 17-21. 3. emelet, cégjegyzékszáma: 01-09-308389, adószáma: 25747054-2-09; „Photon”, „Társaság”, „Mi”) milyen személyes adatokat gyűjt önről („Ön” és „Érintett”) a www.thephoton.hu honlapunk („Honlap”) és online szolgáltatásaink („Szolgáltatások”), valamint hírlevelünk („Hírlevél”) felhasználóként („Felhasználó”) vagy fotósként („Fotós”) történő használatával kapcsolatban, valamint rögzíti a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket.

A személyes adatok Photon által történő gyűjtése és kezelése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Információs törvény”), 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ekertv.”). Továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.

A Photon elkötelezett a személyes adatok védelmével kapcsolatban, ezért a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

I. FOGALMAK

Az alábbi értelmező rendelkezések a GDPR alapján kerültek meghatározásra:

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 5. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 6. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 7. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 8. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 9. felügyeleti hatóság: jelent egy vagy több, az Európai Unió tagállamai által kijelölt független közhatalmi szervet, melyet felelős a GDPR végrehajtásának ellenőrzéséért a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak a személyes adataik kezelése tekintetében történő védelme, valamint a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében;
 10. érintett felügyeleti hatóság: jelenti azt a felügyeleti hatóságot, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

A fentiek alapján a Társaság az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Szolgáltatás Honlapon keresztül történő igénybevétele során feltöltésre kerül.

II. MILYEN ADATOKAT GYŰJT A PHOTON?

Az adatok, amelyeket gyűjtünk a felhasználóinkkal kapcsolatban lehetővé teszik, hogy a Felhasználók és Fotósok regisztráljanak és felhasználói fiókot hozzanak létre a Honlapon, valamint, hogy továbbfejlesszük és személyre szabjuk Szolgáltatásunkat. Amennyiben Ön, mint Fotós regisztrál a Honlapon és veszi igénybe Szolgáltatásunkat, úgy az Ön által megadott információk és feltöltött képek elérhetőek regisztrált Felhasználóink számára is.

2.1 Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatok

Felhasználóként:

 1. Amennyiben Ön Felhasználóként profilt szeretne Honlapunkon létrehozni, hogy igénybe vegye Szolgáltatásunkat, úgy különösen a következő típusú adatokat gyűjthetjük és kezelhetjük:

  • Név, lakcím, email cím, telefonszám, jelszó
  • Fizetéshez kapcsolódó bankkártya/hitelkártya adatok (név, kártya típus, bankkártya száma, lejárat, PIN kód)

  A fenti adatok szükségesek a Szolgáltatás igénybevételéhez.

  • Szöveges bemutatkozás, profilkép.

  Ezen adatok megadása nem szükséges a Szolgáltatás igénybevételéhez.

  Az email cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon, így például az Ön nevét tartalmazza. Ön szabadon dönthet arról, hogy olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

 2. Amennyiben regisztrált Felhasználóként új projektet („Projekt”) kíván Szolgáltatásunkkal létrehozni, úgy különösen a következő típusú adatokat gyűjthetjük és kezelhetjük:

  • Fotózás típusa, időpontja, helyszíne, munka részletes leírása, Projekt elnevezése.

Fotósként:

 1. Amennyiben Ön Fotósként profilt szeretne Honlapunkon létrehozni, hogy igénybe vegye Szolgáltatásunkat, úgy különösen a következő típusú adatokat gyűjthetjük és kezelhetjük:

  • Név, lakcím, email cím, telefonszám, jelszó
  • Fizetéshez kapcsolódó adatok (bankszámlaszám)
  • Szöveges bemutatkozás, portré kép, közösségi média elérhetőségek
  • Teljesített megrendelések
  • Felhasználók által írt értékelések
  • A feltöltött portfólió képek és videók

  A fenti adatok szükségesek a Szolgáltatás igénybevételéhez.

  Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon, így például az Ön nevét tartalmazza. Ön szabadon dönthet arról, hogy olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

2.2 Automatikusan gyűjtött adatok

A Honlap látogatása és a Szolgáltatás igénybevétele során automatikusan gyűjtünk, tárolunk és kezelünk bizonyos személyes adatokat. A Photon automatikusan fogad és rögzít az Ön böngészője által küldött információkat a szervernaplóin. Ezen adatok köre különösen az alábbi adatok típusára és körére terjed ki:

 • Naplóadatok és eszközinformációk: IP cím, egyedi eszköz azonosító, nyelvi beállítások, böngésző tulajdonságok, domain és egyéb rendszerbeállítások; operációs rendszer típusa, egyéb szoftver és hardver információk, a Honlap látogatása előtt és után meglátogatott más honlapokra vonatkozó információk, hivatkozó URL-ek (referer);
 • A használatra vonatkozó információk; a Honlapon végrehajtott cselekvések; a Honlap látogatásának időpontja és rendszeressége, a látogatott tartalom.

III. MI A HELYZET A SÜTIKKEL?

A Honlap és a Szolgáltatás igénybevétele során munkamenet sütiket (angolul ’session cookies’) használunk, melyek segítenek a Felhasználók és Fotósok Honlapon végzett munkamenetének azonosításában. Ennek során sütik kerülnek elhelyezésre az Ön számítógépén, amelyek rögzítik a Honlapon végzett műveleteket. A süti egy szöveges fájl, amely az Ön merevlemezére kerül letöltésre az alkalmazott böngészőn keresztül. A munkamenet sütik ideiglenesen kerülnek tárolásra az Ön eszközén, csak a Honlapon történő aktuális látogatás ideje alatt kerülnek alkalmazásra és a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről. A sütik nem károsítják az Ön eszközét. A böngésző beállítható úgy, hogy jelezze, mikor sütit szeretne letölteni egy honlapról az Ön számítógépére, így Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e az adott süti letöltését.

IV. HOGYAN HASZNÁLJA FEL A PHOTON AZ ÖN ADATAIT?

Az Ön személyes adatait – különböző célokra, és különböző jogalapokon kezelve – az alábbiak szerint használjuk fel:

4.1. A szerződés teljesítése, valamint a Szolgáltatás nyújtása céljából és jogalapján az alábbi személyes adatokat kezeljük:
 • Név, lakcím, email cím, telefonszám, jelszó
 • Fizetéshez kapcsolódó bankkártya/hitelkártya adatok (név, kártya típus, bankkártya száma, lejárat, PIN kód), bankszámlaszám
 • Számlázási adatok (cég esetén: cégnév, székhely, adószám ; magánszemély esetén: név, cím)
 • Szöveges bemutatkozás, portré kép, közösségi média elérhetőségek
 • Teljesített megrendelések, Felhasználók által írt értékelések
 • A feltöltött portfólió képek és videók
 • Fotózás típusa, időpontja, helyszíne, munka részletes leírása, Projekt elnevezése
 • Szöveges bemutatkozás, portré kép, közösségi média elérhetőségek;
 • Teljesített megrendelések
 • Felhasználók által írt értékelések

A fenti adatok megadása olyan célokat szolgál, mint például bizonyos termékek és szolgáltatások iránti kérelmek megválaszolása, a megjelenített tartalom testre szabása, a speciális termékekkel, értékesítési ajánlatokkal és új funkciókkal kapcsolatos kommunikáció, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák megoldása. A személyes adatokat felhasználjuk továbbá a kifizetések kezelésére, a számla kiállítására, információkérés esetén, vagy a Felhasználók más módon történő kiszolgálására, az Ön által kért szolgáltatások nyújtására és nyereményjátékok, valamint versenyek lebonyolítására.

4.2. A következő személyes adatokat az Ön beleegyezésével (a feldolgozás jogalapjaként) marketing célokra, továbbá kuponok, mobil kuponok, hírlevelek, nyugta üzenetek, emailek és mobil üzenetek küldésére használjuk fel. Marketing üzeneteket, egyéb szolgáltatásokkal összefüggő információkat és promóciókat is küldünk az Ön beleegyezésével:
 • Név
 • Email cím
 • Szöveges bemutatkozás
 • Profilkép

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Honlapunkon megjeleníthetünk más Felhasználók által írt szöveges értékeléseket a Szolgáltatással vagy a Fotósokkal kapcsolatos élményeik és őszinte véleményük kifejezése céljából. Ezek az ajánlások a megjelenítik az értékelő Felhasználók nevét, amely személyes adatnak minősül. Ezeket az ajánlásokat csak a Felhasználók előzetes hozzájárulása után jelenítjük meg Honlapunkon. A Felhasználók bármikor jogosultak értékelésük módosítására vagy törlésére a hello@thephoton.hu email címre küldött szöveges kérelem útján.

4.3. A személyes adatokat a vonatkozó jogi kötelezettségek betartásának céljára és jogalapján is kezeljük annak érdekében, hogy megakadályozzuk a csalárd ügyleteket, ellenőrizzük a lopásokat és más módon megvédjük ügyfeleinket és üzletünket. A személyes adatokat a jogszabályi megfelelés céljára és jogalapjára is feldolgozzuk, valamint segítjük a bűnüldöző szerveket és válaszolunk a felszólításokra és hivatalos megkeresésekre.
4.4. A következő személyes adatokat a Photon jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezeljük, annak érdekében, hogy növeljük a Szolgáltatás, a Honlap, a mobil élmény és a marketing erőfeszítéseinek hatékonyságát, valamint, hogy kutatást és elemzést végezzünk, beleértve a fókuszcsoportokat és felméréseket, valamint, hogy szükség szerint más üzleti tevékenységeket, vagy más tevékenységeket végezzünk a jelen Tájékoztatóban máshol leírtak szerint.

A Honlap és látogatása és a Szolgáltatás igénybevétele során gyűjtött személyes adatok:

 • IP cím
 • Egyedi eszköz azonosító
 • Nyelvi beállítások
 • Böngésző tulajdonságok
 • Domain és egyéb rendszerbeállítások
 • Operációs rendszer típusa
 • Egyéb szoftver és hardver információk
 • A Honlap látogatása előtt és után meglátogatott más honlapokra vonatkozó információk
 • Hivatkozó URL-ek (referer)
 • A Honlapon végrehajtott cselekvések
 • A Honlap látogatásának időpontja és rendszeressége,
 • A látogatott tartalom

A fent említett adatok összegyűjtéséhez, statisztikák készítéséhez és elemzéshez a következő szoftvereket és programokat használhatjuk:

NévBejegyzett székhelyOrszág
Google LLC. (Google Analytics)1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043Amerikai Egyesült Államok

A Szolgáltatás használata során gyűjtött személyes adatok:

 • Megrendelés adatai

A Photon a fent felsorolt személyes adatokat és a származtatott, összesített adatokat statisztikai célokra is felhasználja.

4.5. Integritás és célhoz kötöttség: A Photon csak olyan személyes adatokat gyűjti és tárol, amelyek relevánsak az adatgyűjtés céljai szempontjából, és azokat nem használjuk fel olyan módon, amely összeegyeztethetetlen a megjelölt célokkal, kivéve, ha ezt a felhasználást Ön engedélyezte. Ésszerű lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy a személyes adatok a tervezett felhasználásukhoz megbízhatóak, valamint pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. Esetenként kapcsolatba léphetünk Önnel, hogy hogy megállapíthassuk, hogy adatai továbbra is pontosak és aktuálisak.

V. MENNYI IDEIG TÁROLJUK SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg az a jelen Tájékoztatóban vázolt célok eléréséhez szükséges, vagy addig, amíg Ön visszavonja a beleegyezését, kivéve, ha törvény hosszabb megőrzési időt tesz lehetővé vagy ír elő (például adózási, számviteli vagy egyéb jogi szempontokból). Ha nincs, vagy nincs tovább jogalapunk a személyes adatai kezelésére, akkor vagy töröljük, vagy anonimizáljuk személyes adatait, vagy, amennyiben ez nem lehetséges (mert például adatait biztonsági mentésünkön tároljuk), akkor személyes adatait biztonságosan megőrizzük és elkülönítve tároljuk addig, amíg törlésük nem lehetséges.

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

6.1. A tájékoztatáshoz való jog, a hozzáféréshez és helyesbítéshez fűződő jog: Önnek joga van megerősítést szerezni arról, hogy feldolgozunk-e vagy sem Önnel kapcsolatos személyes adatokat, valamint, hogy tájékoztassuk Önt az ilyen adatokról annak érdekében, hogy ellenőrizhesse azok pontosságát és a feldolgozás jogszerűségét, továbbá, hogy az adatokat kijavíttassa, módosíttassa, vagy töröltesse abban az esetben, ha azok pontatlanok vagy kezelésük a GDPR megsértésével történik.
6.2. A törléshez való jog: Bizonyos körülmények között tágabb joga van arra, hogy töröljük az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatait - például, ha azok már nem szükségesek az eredetileg gyűjtött célokhoz képest. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy bizonyos adatokat tárolnunk szükséges nyilvántartási célokból, tranzakciók lefolytatására vagy jogi kötelezettségeinknek való megfelelés céljából.
6.3. A tiltakozáshoz való jog: Önnek jogában áll kérni tőlünk, hogy személyes adatainak kezelését és / vagy a marketing kommunikáció küldésének megszüntetését.
6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Önnek joga van arra, hogy bizonyos körülmények között korlátozza a személyes adatainak feldolgozását (például, ha úgy gondolja, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatok pontatlanok vagy jogellenesen tároltak).
6.5. Az adathordozhatósághoz való jog: Bizonyos körülmények között Önnek joga van arra, hogy személyes adatait egy strukturált, gépileg olvasható és általánosan használt formátumban rendelkezésére bocsássuk, továbbá kérheti, hogy a személyes adatokat egy másik adatkezelő számára akadály nélkül továbbítsuk.

VII. MILYEN GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOKAT OSZT MEG A PHOTON?

7.1. A Photon nem biztosítja az Ön előzetes beleegyezése nélkül a személyes adatokhoz való hozzáférést harmadik fél számára, kivéve azokat az eseteket, amikor az adattovábbítás a szerződés teljesítéséhez szükséges, a Photon jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges vagy törvényi előírás alapján történik.
7.2 Megoszthatunk bizonyos személyes információkat olyan harmadik országban található harmadik személy szolgáltatókkal, akik szoftveres alkalmazásokat, web hoszting és egyéb technológiákat szolgáltatnak a Honlap vagy az Szolgáltatás számára. Ezeket a harmadik feleket csak olyan információkhoz való hozzáféréssel látjuk el, amelyek észszerűen szükségesek a munkájuk elvégzéséhez vagy a jogszabályok betartásához. Ezek a harmadik felek soha nem használják fel ezeket az információkat semmilyen más célra, a Honlaphoz nyújtott szolgáltatások kivételével. Megoszthatunk olyan összesített vagy elkülönített információkat is, amelyeket észszerűen nem lehet azonosítani. Adatkezelési szolgáltatást vehetünk igénybe a személyes adatok harmadik országbeli feldolgozásához is. Az adatfeldolgozás során az adatfeldolgozónak meg kell felelnie a jelen Tájékoztató, a vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint a Photonnal meglévő szerződések rendelkezéseinek is.

Az alábbi cégek adatfeldolgozó tevékenységét vesszük igénybe:

NévBejegyzett székhelyOrszágTevékenység (adatfeldolgozási szolgáltatás)
Weiszbart Ügyvédi Iroda1052 Budapest, Kristóf tér 3. III. emeletMagyarországJogi szolgáltatások nyújtása.
Száz Arany Pengő Bt.2517 Kesztölc, Ady Endre utca 41.MagyarországKönyvelési szolgáltatások nyújtása.
Google LLC. (Google Cloud Platform és Google Drive)1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043Amerikai Egyesült ÁllamokTárhelyszolgáltatás.
Sendgrid Inc.1801 California Street Suite 500, Denver, CO 80202Amerikai Egyesült ÁllamokRendszerüzenetekkel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása.
7.3. Az Érintettek személyes adatainak továbbítása az EU-n belül

Az EU-n belüli magánszemélyekről gyűjtött személyes adatokat a szükséges megfelelő biztosítékok nélkül az EU-n vagy az Amerikai Egyesült Államokon kívüli bejegyzett székhellyel rendelkező harmadik félnek csak a szerződés teljesítése érdekében továbbítjuk. A Photon minden erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy az átadott személyes adatok biztonságban legyenek, és hogy a személyes adatokat a GDPR előírásaival összhangban dolgozzák fel.

VIII. JOGORVOSLATI JOG

8.1. Ön a jogait a hello@thephoton.hu címre küldött e-mailben vagy a nekünk címzett, postai úton bejegyzett székhelyünkre küldött nyilatkozatával gyakorolhatja.
8.2. Amennyiben nem ért egyet döntésünkkel, úgy joga van hatékony bírósági jogorvoslathoz, vagy a NAIH-nál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: http://www.naih.hu) vagy bármely más Európai Uniós tagállam felügyeleti hatóságnál történő panasztétel jogához.

IX. A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

9.1 A Társaság fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Tájékoztató megfelelő módosítására.

Jelen Szabályzat 2018.09.15. napján lép hatályba.

X. KÉRDÉSEK

Amennyiben a jelen Tájékoztatóval vagy a Szolgáltatással kapcsolatban bármilyen további kérdése van, úgy kérjük, írja meg azt a hello@thephoton.hu e-mail címre, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a 1037 Budapest, Bokor utca 17-21. 3. emelet cím alatt található székhelyünkön.